chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Lokalna Grupa Działania pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec zwane dalej „LGD Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec”, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 lutego 2008 r pod numerem 0000299101. Wskazana wyżej nazwa Stowarzyszenia została mu nadana uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 11 listopada 2007 r. 

W dniu 18 sierpnia 2010 roku, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Chełmiec podjęli uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia dwóch gmin: Grybów i Kamionka Wielka. W związku z rozszerzeniem działalności LGD o nowe jednostki samorządu terytorialnego nastąpiła konieczność przyjęcia nowej nazwy, wspólnej dla wszystkich trzech gmin. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w dniu 27 sierpnia 2010 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Chełmiec na LGD "KORONA SĄDECKA".

Istotna zmiana w działalności LGD nastąpiła 17 lipca 2015 roku. Wówczas decyzją Zarządu w poczet członków przyjęto Miasto Grybów. Tym samym obszar działania stowarzyszenia został poszerzony do czterech jednostek samorządu terytorialnego.

Ważna zmiana nastąpiła w dniu 11 maja 2023 roku, kiedy decyzją Zarządu LGD "KORONA SĄDECKA" podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet stowarzyszenia Gminy Łabowa i Gminy Nawojowa. W związku z tym obszar działania LGD "KORONA SĄDECKA" został poszerzony do sześciu jednostek samorządu terytorialnego.